Betong är vår tids viktigaste byggmaterial, som gjort för att tänka långsiktigt. Det har lagt grunden till hållbar samhällsbyggnad, är en del av våra liv och behövs även i framtiden.

Vi måste värna om våra hållbara material. Nu mer än någonsin för att möta framtidens behov av bostäder och infrastruktur.

När nya krav påverkar oss alla. Krav på att använda våra resurser mer effektivt, att begränsa påverkan på klimatet och att sätta människan i fokus.

När hela samhället ställer om för att leva mer hållbart måste alla i värdekedjan tänka långsiktigt. Vi välkomnar dig som vågar tänka på nytt sätt och vill samverka. Här samlar vi viktig läsning om betong och hållbarhet.

Betong och klimat
– hållbar minimalism

”Det är mycket positiv initiativ Riksbyggen tagit som driver utvecklingen framåt genom samarbete i hela värdekedjan. Precis så måste det vara”.

Carina Edblad

VD/CEO Thomas Betong

Många påstår att det inte är miljövänligt att bygga i betong på grund av för hög klimatpåverkan. De glömmer att innovation och utveckling sker med alla material och att utvecklingen går fortare än någonsin. Riksbyggens Brf Viva vänder på gamla sanningar och bygger i betong i ”Sveriges mest innovativa och klimatsmarta bostadsprojekt”, som Riksbyggen själva anser att Brf Viva är.

Låt goda exempel visa vägen – Brf Viva

Det handlar om att redan från början projektera med fokus på miljö, hållbarhet och att ställa krav på betongens sammansättning utifrån klimatpåverkan. I Brf Viva har det resulterat i 30 – 35 % lägre klimatpåverkan jämfört med en traditionellt upphandlad betongstomme. Projektet visar att betong och trä kan vara lika klimatsmart ur ett livscykelperspektiv.

Klimatförbättrad betong – idag

Utvecklingen av klimatsmart betong i Brf Viva har skett i ett samverkansprojekt där Riksbyggen ställt krav på betongens sammansättning. Det är klimatförbättrad betong – när betongens klimat-påverkan begränsas genom inblandning av alternativa bindemedel och optimering av recept.

En ny form av minimalism – framtidens betongbyggande

Ytterligare sätt att redan idag minska betongens klimatpåverkan är att använda rätt betong på rätt plats och att minska mängden betong genom slankare konstruktioner. Det handlar om resurseffektiv byggmaterialanvändning och att använda så lite material som möjligt för att nå avsedd funktion. Där klimatoptimering av en byggnad planeras i hela värdekedjan för att nyttja materialets potential till fullo och inte använda mer än vad som behövs.

Betongens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Betong består av naturliga material, främst av grus, sand, sten och vatten. Bindemedlet cement står för cirka 14 procent av innehållet och för hela 90 - 95 procent av betongens klimatpåverkan idag.

1/3 av utsläppen vid cementtillverkningen är energirelaterade och 2/3 av utsläppen genereras vid en kemisk process, kalcinering, där koldioxid frigörs från kalksten i samband med uppvärmning. Cementindustrin har som målsättning att det ska finnas klimatneutral cement på marknaden år 2030.

30 – 50 procent av betongen klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv sker i produktionsskedet. Betongens beständighet, energieffektivitet och minimala underhållsbehov bidrar till att begränsa klimatutsläppen under driftsfasen. Betong tar upp koldioxid under hela livslängden och kan återvinnas till 100 %.

Hållbarhetsarbetet i betongbranschen

Det vimlar av hållbarhetshjältar inom betongbranschen runt om i Sverige och vi vill berätta om vår vardag. Låt dig inspireras av alla goda insatser för att reducera betongens klimatpåverkan. Klimatet väntar inte. Inte heller vi. Utvecklingstakten är hög och det är mycket som kan göras redan IDAG.

Vi vill vara konkreta och berätta vad vi gör för att det som byggs skall vara långsiktigt hållbart, att konstruktionerna klarar ett framtida klimat och att materialet har så låg miljöbelastning som möjligt. Vi tror på att lyfta fram små och stora åtgärder som gör skillnad på resan mot klimatneutral betong.

Rätt material på rätt plats
... är ofta betong

Betong är världens viktigaste byggmaterial. Ett beständigt material med lång livslängd som tål de tuffaste utmaningar, om det så gäller fukt eller brand, ljudkrav eller energieffektivitet. Och visste du att betong tar upp koldioxid under hela sin livstid? Är du nyfiken på att lära mer? Utforska betongens goda hållbarhetsegenskaper i figuren nedan där vi samlat viktiga fakta om betong och hållbarhet.

Betong är enormt mångsidigt och även om det funnits i mer än 1000 år så utvecklas det fortfarande, snabbare än någonsin. I en tid när långsiktig hållbarhet och resurseffektiv materialanvändning står i fokus, har vi ett ansvar att nyttja alla våra byggmaterials potential till fullo. Vi behöver förstå styrkan i dess naturliga egenskaper och vi behöver vara innovativa för att tänja gränser. Inse att material har olika egenskaper och fyller olika funktion. Rätt material på rätt plats … är ofta betong!

Brinner inte - avger inte farlig rök

God ljudkomfort - dämpar buller och stegljud

Tål fukt - möglar inte

Naturligt material

Energieffektivt - lagrar värme och kyla

Kan återvinnas – cirkulär ekonomi och lång livslängd

Kostnadseffektivt - rationellt byggande

Klimatneutral betong - är målet

Vackert & Formbart

Lokal produktion – korta transportvägar

Tillsammans
når vi längre

Samhället utvecklas och vi behöver bygga mer för att göra plats för fler. Samtidigt behöver vi ställa om och tänka långsiktigt hållbart för en framtid i harmoni med naturen. När Sverige beslutat att göra klimatmässig skillnad antar vi självklart utmaningen.

Vår vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045 och att det ska finnas klimatneutral betong på marknaden år 2030. Livscykelperspektivet är utgångspunkten för utvecklingsarbetet.

Betonginitiativet

Vi som på olika sätt arbetar med, beställer, tillverkar och upphandlar betong har bestämt oss. Vi ska fortsatt minska betongens klimatpåverkan.

Betonginitiativet – samverkan för klimatneutral betong

Vår vision och målsättning är att all betong i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. Plattformen för arbetet är Betonginitiativet. Där ingår betongaktörer, byggare, beställare och kommuner med flera som alla vill vara med och öka takten i arbetet för klimatneutral betong. För vi tror på samverkan och att allas bidrag i hela värdekedjan är viktiga.

Färdplan Betongbranschen

Tillsammans med Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit ett samlat grepp. Våren 2018 överlämnades Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft Betongbranschen till regeringen för att i samverkan utveckla och skapa förutsättningar för framtidens klimatneutrala betong. Vi betongproducenter som ingår i Svensk Betong vill medverka till hållbar samhällsbyggnad och har även skrivit under Bygg- och anläggningssektorns Färdplan för en klimatneutral byggsektor.

Så känn dig trygg med att betongbranschen kommer att vända på alla stenar. Vår färdplan visar vägen på resan mot klimatneutral betong – låt oss resa tillsammans!

Se film

Roadmaps for fossil free competitiveness - Concrete

Spela film

Se film

Becoming a fossil free nation

Spela film
Betongfilmen

Se film

Färdplan klimatneutral betong

Spela film